2015-04-02

Statut szpitala

Uchwała Nr 36 / 2013
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 7 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu dla Szpitala Miejskiego w Przemyślu.

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1

Szpitalowi Miejskiemu w Przemyślu ul. Słowackiego 85 nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący

Rady Miasta

/-/Jan Bartmiński

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik do Uchwały nr 36 / 2013
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 7 lutego 2013 r.

STATUT

Szpitala Miejskiego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Rozdział  I
Postanowienia ogólne

§ 1 

1. Szpital Miejski w Przemyślu utworzony na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej w dniu 20.12.2012r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu ul. Kapitulna 4 ze 114 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią – Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przemyślu ul. Słowackiego 85 i utworzenia na ich bazie Szpitala Miejskiego w Przemyślu ul. Słowackiego 85, zwany dalej „Szpitalem” jest podmiotem leczniczym
nie będącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Podmiotem tworzącym dla Szpitala w rozumieniu ustawy jest Gmina Miejska Przemyśl. 

3. Szpital posiada osobowość prawną. 

4. Szpital działa pod firmą „Szpital Miejski w Przemyślu”. 

§ 2

Szpital działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

2) niniejszego statutu, 

3) innych przepisów prawa obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności. 

§ 3 

Siedzibą Szpitala jest miasto Przemyśl ul. Słowackiego 85. 

§ 4

Obszarem działania Szpitala jest Województwo Podkarpackie. Szpital może udzielać świadczeń zdrowotnych ludności z pozostałej części kraju i cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. 

Rozdział  II
Cele i zadania Szpitala

§ 5

1. Głównym celem funkcjonowania Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Działalność lecznicza wykonywana przez Szpital może również polegać na: 

1) promocji zdrowia, 

2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. 

2. Szpital może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego
oraz kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób. 

3. Kształcenie osób wykonujących zawód medyczny, w tym zawodowych kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych może polegać w szczególności na prowadzeniu: 

1) staży podyplomowych dla absolwentów uniwersytetów (akademii) medycznych, 

2) staży specjalizacyjnych, 

3) praktyk studenckich dla studentów uczelni medycznych, 

4) praktyk i przyuczenia zawodowego dla słuchaczy średnich i pomaturalnych szkół medycznych, 

5) kursów w zakresie doskonalenia zawodowego personelu medycznego. 

§ 6

1. Do zadań Szpitala należy: 

1) wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju: 

a) stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, 

b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne; 

2) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną; 

3) uczestniczenie w kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób, w tym ułatwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz prowadzenie działalności szkoleniowej, w szczególności staży podyplomowych i specjalizacyjnych; 

4) udzielanie świadczeń z zakresu opieki nad pracownikami zakładów pracy, w tym przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy. 

2. Szpital organizuje i udziela świadczenia zdrowotne obejmujące działania służące zachowaniu, ratowaniu i przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, ustawy lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 

3. Szpital udziela świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowita odpłatnością. Szczegółowe zasady określa Regulamin organizacyjny Szpitala. 

4. Szpital może pełnić funkcje konsultacyjne dla innych zakładów opieki zdrowotnej . 

5. Wykonując swoje zadania Szpital współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, jednostkami samorządowymi, jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również innymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. 

6. Szpital może prowadzić inną niż określona w ust. 1 – 3 wyodrębnioną organizacyjnie działalność
w zakresie:

1) najmu, dzierżawy i użyczenia majątku trwałego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Przemyślu,

2) sterylizacji sprzętu,

3) naprawy sprzętu medycznego,

4) prowadzenia apteki ogólnodostępnej,

5) prowadzenia działalności usługowej w zakresie odpłatnego zakwaterowania. 

7. Działalność, o której mowa w ust. 6 może być wykonywana pod warunkiem, że nie jest uciążliwa
dla pacjenta lub przebiegu leczenia, a jej prowadzenie nie może ograniczać zadań statutowych Szpitala. 

§ 7

Szpital realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział  III
Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń

§ 8

1. Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu określa Regulamin Organizacyjny Szpitala, zwany dalej „Regulaminem”. 

2. Regulamin ustala Dyrektor Szpitala. 

Rozdział  IV
Organy i zarządzanie Szpitalem

§ 9

Organami Szpitala są: 

1) Dyrektor, 

2) Rada Społeczna. 

§ 10

1. Dyrektor kieruje Szpitalem i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność. 

3. W celu realizacji zadań Dyrektor wydaje akty wewnętrzne, a w szczególności zarządzenia, instrukcje. 

4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala. 

5. Dyrektor wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych: 

1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, 

2) Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych - Głównego Księgowego, 

3) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych,

4) Naczelnej Pielęgniarki,  

5) Kierowników bezpośrednio podległych mu komórek organizacyjnych.

6. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje Prezydent Miasta Przemyśla na podstawie powołania lub umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 11

1. Rada Społeczna, zwana dalej „Radą” jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Przemyślu oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala, powoływanym i odwoływanym przez podmiot tworzący. 

2. Rada Społeczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez podmiot tworzący, określającego sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał. 

3. W skład Rady wchodzą: 

1) Przewodniczący: Prezydent Miasta Przemyśla lub osoba przez niego wyznaczona, 

2) 5 członków wybranych przez Radę Miejską w Przemyślu, 

3) 1 członek – przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego. 

4. Kadencja Rady trwa 4 lata. Rada pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu osobowego Rady Społecznej. 

5. Członek Rady może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa, 

2) odwołania przez podmiot delegujący daną osobę, 

3) podjęcie przez członka Rady zatrudnienia w Szpitalu, 

4) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady,

5) nieprzestrzegania regulaminu Rady.

6. Członkostwo w Radzie wygasa z chwila śmierci członka Rady.

§ 12

 

  1. Zadania Rady określa ustawa.
  2. Rada może wyrażać opinie w sprawach istotnych dla funkcjonowania Szpitala innych
    niż wymienione w ustawie.

 

Rozdział  V
Struktura organizacyjna Szpitala

§ 13 

1. W skład Szpitala wchodzą: 

1) przedsiębiorstwa, 

2) jednostki i komórki organizacyjne działalności podstawowej przedsiębiorstw, 

3) jednostki i komórki działalności pomocniczej, 

4) pion administracyjny. 

2. Schemat organizacyjny Szpitala stanowi załącznik do niniejszego statutu. 

3. Zadania jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy oraz odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora. 

§ 14 

Szpital wykonuje działalność leczniczą w następujących przedsiębiorstwach: 

1) Szpital Miejski działający pod adresem: 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85, wykonujący działalność leczniczą w rodzaju szpitalne świadczenia zdrowotne, 

2) Przychodnia Szpitala Miejskiego działająca pod adresem: 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85, wykonująca działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, 

3) Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pod adresami: 37-700 Przemyśl, ul. Kapitulna 4 
i 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 81, wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

Rozdział  VI
Zasady gospodarki finansowej

§ 15

1. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w szczególności w ustawie oraz przepisach o rachunkowości. 

2. Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. 

3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora. 

§ 16

1. Działalność Szpitala jest finansowana z: 

1) odpłatnych usług medycznych lub działalności leczniczej realizowanych na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego oraz na podstawie umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia, organizatorami opieki zdrowotnej na terenie kraju, instytucjami ubezpieczeniowymi, pracodawcami itp., jak również ze świadczeń zdrowotnych udzielanych indywidualnie osobom nieuprawnionym
do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz innych odpłatnych świadczeń przewidzianych odrębnymi przepisami, 

2) odpłatnych usług związanych z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawód medyczny, 

3) innych odpłatnych usług realizowanych na podstawie zawartych umów. 

2. Szpital może pozyskiwać środki finansowe: 

1) z prowadzonej działalności gospodarczej, 

2) z darowizn, zapisów, spadków, ofiarności publicznej (także pochodzenia zagranicznego), 

3) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy; 

4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami, 

5) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. 

§ 17

1. Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Gminy Miejskiej Przemyśl oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym). 

2. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Miejską w Przemyślu. 

§ 18

1. Wartość majątku Szpitala określają: 

1) fundusz założycielski, 

2) fundusz zakładu. 

2. Zasady tworzenia funduszów reguluje ustawa o działalności leczniczej. 

§ 19

1. O podziale zysku decyduje Dyrektor Szpitala po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. 

2. Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 

§ 20 

1. Szpital sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. 

2. Sprawozdanie finansowe o którym mowa w ust. 1 podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji gdy Szpital spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. 

3. Roczne sprawozdanie finansowe Szpitala jest zatwierdzane przez Radę Miejską w Przemyślu na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Rozdział  VII
Nadzór i kontrola

§ 21 

1. Nadzór nad Szpitalem sprawuje Prezydent Miasta Przemyśla. 

2. Prezydent Miasta Przemyśla sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szpitala z przepisami prawa
oraz niniejszym Statutem. 

3. Kontrola i ocena dokonywana w ramach nadzoru obejmuje w szczególności: 

1) realizację zadań określonych w Regulaminie i niniejszym statucie, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

2) prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi, 

3) gospodarkę finansową. 

4. Na podstawie ustaleń kontroli Prezydent Miasta może przedstawić Dyrektorowi w wystąpieniu pokontrolnym zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 

5. Prezydent w przypadku stwierdzenia, że działania Dyrektora są sprzeczne z prawem wstrzymuje
ich wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do ich zmiany lub cofnięcia. 

6. W przypadku nie dokonania zmiany lub cofnięcia działań sprzecznych z prawem w wyznaczonym terminie, Prezydent może rozwiązać z Dyrektorem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną w ciągu 7 dni od upływu tego terminu. 

Rozdział  VIII
Postanowienia końcowe

§ 22

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem nadania go Szpitalowi przez Radę Miejską w Przemyślu. 

§ 23

Zmiany statutu wymagają zastosowania procedury obowiązującej przy jego nadaniu. 

§ 24 

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy i przepisy wykonawcze
do ustawy, a także inne obowiązujące w tym zakresie akty prawne.